Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
solisluu
7550 43ba
solisluu
4377 e724
Reposted fromclaud-ie claud-ie viawhy-so-serious why-so-serious
solisluu
3665 28cb
Reposted fromzielony92 zielony92 viamegalomania megalomania
9327 c88e
Reposted fromvoristrip voristrip viawhy-so-serious why-so-serious
solisluu
solisluu
9033 a6a0
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth viakiks kiks
solisluu
Reposted fromcefuj cefuj vialadystardust ladystardust
solisluu
0509 6893
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viainsanedreamer insanedreamer
solisluu
solisluu
7178 ef0f
Reposted fromalklonth alklonth viaCattleya Cattleya
solisluu
solisluu
Byłaś jedynym miejscem tego miasta
możliwym do dotknięcia,
ale zdrewniałaś i zniknęłaś
- nie jesteś warta tego wiersza,
a i ten wiersz niewarty ciebie.
Znalazłem dzisiaj słaby puls,
tłukący się czasami pod podłogą
- przywarłem całym ciałem.
— 'Ty' - Świetlicki
Reposted frommaliwa maliwa viapl pl
solisluu
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viarima rima
solisluu
6813 62a9
solisluu
3571 70d6
solisluu
6267 6d63
solisluu
8920 7692
solisluu
Reposted fromfreakish freakish viaajlinne ajlinne
solisluu
3856 e77f
Reposted frommagdazieba magdazieba viaemciu emciu
solisluu
4345 2db3
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl